Výklad mezinárodních dokumentů o svobodné volbě místa a typu péče

Výklad mezinárodních dokumentů o svobodné volbě místa a typu péče

Proč by měla v ČR být uzákoněna možnost ženy svobodně se rozhodnout, kde chce porodit svoje dítě a jaký druh péče u toho chce? Česká republika přijala a zavázala se dodržovat řadu mezinárodně platných dokumentů, které o tom hovoří.

V souladu s Ústavou České republiky mají všechny tyto tři úmluvy sílu ústavního zákona:

Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

 • Součástí této úmluvy je právo na vhodnou péči související s těhotenstvím a porodem.
 • Česká republika se zavázala zajistit ženám vhodnou péči, související s těhotenstvím, porodem, šestinedělím a poporodním obdobím (článek 12, odstavec 2).
 • Právo ženy na přístup ke zdravotním službám nebo typu péče, která je pro ni přijatelná a respektuje její přesvědčení (kulturní, náboženské atd.).

Celé znění si přečtěte v PDF.

Jakým způsobem je třeba zlepšovat péči, doporučil České republice výbor OSN již v roce 2010:

 • přijmout protokol o normálním porodu (WHO: Příručka „Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka v PDF), který vymezuje, co je v průběhu porodu přirozené a normální, jaké zásahy jsou žádoucí nebo naopak škodlivé atd.
 • odstranit praxi nadbytečných lékařských zásahů do průběhu porodu a těhotenství
 • zajistit, aby byly veškeré zásahy vykonávány pouze na základě předchozího svobodného a informovaného souhlasu
 • monitorovat kvalitu péče v porodnicích
 • zajistit povinné vzdělávání všech zdravotnických pracovníků v oblasti práv pacientů a souvisejících etických standardů, např. poskytnutí objektivních informací v jazyce a míře, jaké pacient rozumí, s respektem k jeho preferencím, bez jakékoliv formy nátlaku atd.
 • zvyšovat informovanost pacientů o všech možnostech péče
 • zvážit přijetí kroků k zajištění porodů mimo nemocnice jako bezpečné a ženám dostupné možnosti

Celá „Zpráva o Závěrečných doporučeních Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010“ v PDF.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

 • Právo na soukromí zahrnuje nejen volbu, zda se osoba stane rodičem, ale i za jakých okolností k tomu dojde = tzn. volba porodu doma je legální a žena za ni nemůže být přímo ani nepřímo sankcionována, zároveň musí mít možnost přitom využít služeb zdravotnického personálu.

Celé znění úmlvy naleznete v PDF.

Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně

 • Upravuje právo poskytnout informovaný souhlas s jakýmkoliv lékařským zákrokem, a ten také kdykoliv odvolat.

Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

 • Informovaný souhlas se týká všech výkonů prováděných na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu.
 • Jak má být informovaný souhlas praktikován a kdy jej má pacient poskytnout.
 • Informace pacientovi poskytuje zdravotnický profesionál.
 • Pacienta informuje o povaze výkonu a možných následcích pacienta informuje o možných alternativách.
 • Na pacienta nesmí být vytvářen nátlak a musí mu být jasně zodpovězeny všechny doplňující dotazy.Tzn. pacient se prostřednictvím výrazů, kterým je schopen porozumět, musí dostat do situace, kdy je schopen zvážit nutnost a účelnost zamýšleného zákroku a metody zákroku v porovnání s riziky a také s nepohodlím či bolestí, které mu zákrok způsobí.

Celou úmluvu naleznete v PDF.

Závěrem

Na základě mezinárodně uznávaných dokumentů by měla mít žena v České republice právo na volbu místa a typu péče v průběhu porodu. Kriminalizace služeb porodní asistentky během porodů mimo nemocnici je v přímém rozporu s těmito mezinárodními dokumenty. Pokud žena nesouhlasí s určitým typem péče (např. instrumentální zásah do porodu, nemožnost se při porodu pohybovat dle vlastní vůle, nástřih hráze apod.), má právo odvolat informovaný souhlas. Žena musí plně rozumět tomu, co se bude dít, jak se to bude dít a rovněž s tím plně souhlasit.

Zdroje:
Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf
Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka – Světová zdravotnická organizace: http://aperio.cz/data/1/WHO_Pece_v_prubehu_normalniho_porodu.pdf
Zpráva o Závěrečných doporučeních Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010 – OSN: http://www.czlobby.cz/sites/default/files/spolupracujeme_download/zprava_o_zaverecnych_doporucenich_vyboru_pro_odstraneni_diskriminace_0.pdf
Evropská úmluva o ochraně lidských práv: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdfÚmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf