Stanovisko k metodickému doporučení MZČR – koncept Center porodní asistence

Stanovisko k metodickému doporučení MZČR – koncept Center porodní asistence

Stanovisko Asociace pro porodní domy a centra, z.s. k metodickému doporučení MZČR – koncept tzv. Center porodních asistence

Vítáme, že Ministerstvo zdravotnictví uznává potřebu změn v poskytování porodní péče v ČR směrem k péči zahrnující porodní centra s důrazem na větší respekt a možnost volby. Oceňujeme, že se Ministerstvo zdravotnictví odvážilo vykročit tímto novým směrem a připravit první koncept tzv. Center porodní asistence, přestože se dalo očekávat, že tento první koncept bude vystaven značné a často oprávněné kritice v rámci celého názorového spektra. Věříme, že snaha o vznik takzvaných Center porodní asistence bude krokem ke vzniku skutečných PORODNÍCH CENTER tak, jak jsou definována dle Evropských standardů a dle pojetí profese porodní asistence v EU. V tomto směru rádi nabízíme naši spolupráci.

Je-li cílem metodického pokynu „kultivovat systém gynekologicko – porodnické a neonatologické péče v České republice“, pak považujeme za zásadní začlenění a skutečné uznání profese porodní asistence jako samostatné součásti péče, která v doporučení (a v praxi) v plném rozsahu dosud chybí. 

Takzvaná Centra porodní asistence jsou v metodickém pokynu vymezena jako koncept péče, kde porodní asistentka samostatně vede fyziologický porod a poskytuje samostatně poporodní péči. Nicméně skutečná porodní centra jsou definována více kritérii, která jsou jako celek klíčová pro poskytování skutečně respektující, bezpečné a na důkazech založené péče o ženy s nízkým rizikem. 

Dle Evropských Standardů pro porodní domy a centra (MUNet 2018):  

  • Porodní centrum je zařízení, které má odlišný koncept péče než porodní oddělení nemocnice. Primární péči zde poskytují porodní asistentky (shoduje se s Metodickým doporučením).
  • Systém vzdělávání je zaměřen na rozvoj autonomie profese porodní asistentky a na multidisciplinární spolupráci (v Metodickém doporučení je obsaženo).

Na rozdíl od Metodického doporučení MZČR je porodní centrum navíc: 

  • Místně oddělené. Funguje ve vlastních prostorách v rámci nemocnice, oddělených od porodního oddělení.
  • Porodní asistentky zde pracují autonomně – poskytují porodní péči a zároveň porodní centrum organizačně vedou. 
  • Porodní asistentky v porodním centru pracují podle standardů pro profesi porodní asistence, nikoli pro profesi lékařů (v ČR standardy ČGPS).

Jsme přesvědčeni že plná implementace kritérií pro porodní centra je nutná pro zajištění skutečně respektující péče o ženy a jejich rodiny při porodu. Proto vnímáme koncept tzv. Center porodní asistence jako důležitý krok na začátku této cesty. 

Porodní centra, která splňují všechna výše zmíněná kritéria, vychází podle vědeckých studií jako nejbezpečnější prostředí pro porod u žen s nízkým rizikem (například Birthplace Study England). Nejbezpečnějším typem porodní péče pro ženy s nízkým rizikem je dle vědeckých studií na mezinárodním poli kontinuální péče porodní asistentky, proto dále doporučujeme implementovat do konceptu i primární předporodní péči během celého fyziologického těhotenství poskytovanou porodními asistentkami. 

Pokud je snahou Ministerstva zdravotnictví poskytovat ženám respektující péči a zajistit bezpečnost a odbornost péče, je třeba zajistit, aby porodní péče v ČR byla založena na vědecké evidenci. Doporučujeme tedy vytvořit Standardy pro péči poskytovanou porodními asistentkami, které budou vytvořeny v rámci profese porodní asistence. Doporučujeme v rámci budovy nemocnice místně a organizačně oddělit Centra porodní asistence od porodních oddělení. Umožnit poskytování skutečně kontinuální péče porodních asistentek v rámci center, zahrnout možnost péče po celou dobu těhotenství, porodu a po porodu včetně úhrady veškeré péče v centrech zdravotními pojišťovnami. 

9. 12. 2020